Klauzula informacyjna


Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które dalej zwane jest „RODO” − informujemy, że:

                                                                  Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Zeszytów Literackich z siedzibą w Warszawie (Rzeczpospolita Polska), adres: ul. Foksal 16 lok. P.422, 00-372 Warszawa. Fundacja wpisana jest do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064779.

                                                                   Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
w celu świadczenia przez nas usługi prowadzenia Konta Klienta, co odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów przedstawionych przez nas za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.zeszytyliterackie.com, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Pan/Pani (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celu rozpatrzenia reklamacji, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pan/Pani (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celu marketingu bezpośredniego, co odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
do celów związanych z obroną przed roszczeniami albo dochodzeniem roszczeń w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Panem/Panią a nami, albo wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko nam w związku z realizowaniem przez nas na Pana/Pani rzecz usług lub sprzedażą towarów, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. obrony lub dochodzenia roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W przypadku przetwarzania na podstawie Pana/Pani zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia przez nas usługi prowadzenia Konta Klienta oraz w celu marketingu bezpośredniego może wyrazić osoba, która ukończyła 16 lat.


                                                                      Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, chyba że uda nam się wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pana/Panią danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu, nie będziemy więcej przetwarzać Pana/Pani danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.
Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.zeszytyliterackie.com będą przetwarzane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów księgowych, czyli przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego w którym zawarto umowę sprzedaży towaru – jest to maksymalny okres przez który należy przechowywać dokumenty księgowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Jednakże, w przypadku zgłoszenia roszczeń przez Pana/Panią wobec Fundacji Zeszytów Literackich przed upływem wymienionego powyżej okresu 5 lat, albo stwierdzenia w tym czasie roszczeń przysługujących Fundacji Zeszytów Literackich wobec Pani/Pana, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia, egzekwowania lub zaspokojenia tych roszczeń.

Pana/Pani dane osobowe wynikające z zawarcia umowy usług Konta Klienta będą przetwarzanie do czasu rozwiązania umowy usługi Konta Klienta, poprzez usunięcie Konta Klienta na Pana/Pani żądanie albo poprzez wypowiedzenie umowy o usługę Konta Klienta przez Administratora, ewentualnie do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych lub sprzeciwienia się przetwarzaniu danych.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie w tym celu albo gdy ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

                                                              Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym podmiotom:
eCard S.A.
ul. Tadeusza Czackiego 7/9/11
00-043 Warszawa
KRS: 0000042304
- w zakresie potrzebnym do realizacji płatności na rzecz Administratora.
operatorom pocztowym i podmiotom świadczącym usługi kurierskie – w zakresie potrzebnym do dostarczenia Panu/Pani zakupionych Towarów lub korespondencji.
Do Pana/Pani danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. przedsiębiorstwa księgowe, prawnicze, informatyczne.

Nie będziemy przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

                                                   Prawa osób, których dane dotyczą:
              

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

  • prawo dostępu do swoich danych,
  • prawo do sprostowania swoich danych,
  • prawo otrzymania kopii swoich danych,
  • prawo do usunięcia swoich danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
  • prawo do przenoszenia swoich danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                                           Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy sprzedaży Towarów lub świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta. W przypadku niepodania danych osobowych, dokonanie sprzedaży Towarów lub świadczenie usługi Konta Klienta nie będzie możliwe. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia umowy. Dobrowolne jest także podanie Pana/Pani danych do prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia prowadzenie tego marketingu.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie zawarcia umowy sprzedaży Towarów oraz umowy usługi prowadzenia Konta Klienta podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany. Oznacza to, że przyjmujemy Pana/Pani zamówienia oraz rozpoczynamy świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta bez interwencji ludzkiej. Podjęcie decyzji w sposób zautomatyzowany powoduje, że zawarte pomiędzy nami umowy są wiążące i jesteśmy zobowiązani, w zależności od zawartych umów, do świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta lub dostarczenia Panu/Pani zakupionych Towarów. Pan/Pani jest natomiast zobowiązany/a do przestrzegania regulaminu oraz do zapłaty za zakupione Towary i ich wysyłkę oraz do ich odebrania.

Podobnie, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych do celów marketingu bezpośredniego, podjęcie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia takiego marketingu odbywa się w sposób zautomatyzowany i od tego czasu będzie Pan/Pani otrzymywać informacje o Towarach znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego pod adresem www.zeszytyliterackie.com

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów zawarcia umowy usługi prowadzenia Konta Klienta oraz do celów zawarcia umowy sprzedaży Towarów jest niezbędne dla zawarcia tych umów.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów marketingu bezpośredniego odbywa się na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody.

Nie stosujemy profilowania, co oznacza, że nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych do oceny Pana/Pani cech.